Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

Svenska regeringens överraskande beslut att erkänna Palestina har rönt uppmärksamhet världen över, inte minst mot bakgrund av att Sverige på detta sätt stödjer en regim som i sina stadgar har som mål att utplåna staten Israel.

“Israel kommer … att existera till dess Islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före sig (Hamas stadga, I Allahs, den mest nåderikes namn, 1988-08-18).”

Mot denna bakgrund är det obegripligt att regeringen till och med baserar erkännandet på folkrättsliga kriterier:

“Regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av staten Palestina är uppfyllda …. och försoningsöverenskommelsen mellan Hamas och Fatah (ger) bättre förutsättningar att påvisa sammanhållen inre kontroll” (DN 2014-10-30).

Svenska regeringen legitimerar härmed Hamas uttryckliga mål och stärker dess terrorverksamhet mot Västasiens enda demokrati – Israel. Man måste fråga sig om regeringen drabbats av totalt hjärnsläpp. Stödjer man verkligen utplånandet av Israel? Självklart inte. Istället är det frågan om grundläggande okunskap om Islam.

Men, som om problemet inte vore nog allvarligt, blir det ännu värre då man betänker att Hamas inte heller har stöd i koranen för sina utplåningsförsök. Koranen grundar sig på den monoteistiska judiska moderreligionen och favoriserar de facto ”Israels barn” :

Detta är inte en påhittad Hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter [Bibeln], tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd för de som tror [på monoteismen]” [Koran 12:111].

Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift [Koran 10:37].

Islam har allt gemensamt med judendom och tvärtemot Hamas´ hatiska predikningar, uppvigling och krav på att utplåna staten Israel, erkänner koranen Israel:

Vi har gett Israels barn skriften, visdom och profetskap, och försåg dem med goda gåvor; vi gav dem fler välsignelser än något annat folk [Koran 45:16].

Koranen ger även Israel rätt att bo i landet:

Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp” [Koran 17:104].

Koranen betonar också Israels utvaldhet:

O Israels Barn, minns Min ynnest som jag har givit er och att jag föredragit er över världarna [alla andra] Koran [2:47].

Svenska regering borde naturligtvis kraftfullt ta avstånd från rörelser som vill utplåna Västasiens enda demokrati och istället aktivt stödja de muslimer som vill leva sida vid sida med israeler. En elegant lösning för islams imamer (präster) som vill befrämja fredlig samexistens vore att välja beteckningen israeler och inte judar på det folk som bor i Israel (Israels barn).

IS och gudomens diktatur

IS och gudomens diktatur

Fanatiska muslimers och islamisters gudomliga diktatur – islamism – är farligare än någon annan modern -ism, eftersom den grundar sig på en övermänsklig och pre-diskursiv vidskeplig övertygelse, som inte kan eller får ifrågasättas. Den är mångfalt värre än proletariatets diktatur (kommunism), fascism och nazism, eftersom de senare är världsliga uttryck skapade av människan, vilka kan och får ifrågasättas. Islamismen är förvisso även den skapad av människan, men med den stora skillnaden att den liksom övriga trosläror inte erkänns vara av mänsklig hand utan skapad av en allsmäktig högre kraft.

IS och andra islamistiska terrororganisationer har dock alla det gemensamma att de grundar sig på den judiska moderreligionens kanoniserade text om att det inte bara är tillåtit utan ett krav från den allsmäktige Yahweh/Gud/Allah att döda otrogna.

“Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gån så igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, Och dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände (Andra Moseboken 32:27).

I Koranens omskrivning blev det:

“Och kämpa mot dem till dess allt fitna [otrohet/misstroende] upphör och all dyrkan kan ägnas Allah. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare]” [2:193].

Därför dödades den egyptiske presidenten Anwar Sadat 1981 av en muslim och israeliske premiärministern Yitzhak Rabin 1995 av en jude.

Men skillnaden mellan å ena sidan Judendom och Kristendom och å andra sidan Islam är att Islam inte tillåter nytolkning av den 1200 år gamla korantexten. Men även att medan kristna under 250 år skolats i Upplysningens anda av frihet och tolerans, tätt ackompanjerade och i en del fall även ledda av sekulariserade judar, saknar muslimer detta paradigmskiftes genomgripande förändring av skiljelinje mellan stat och religion. Islam´s 1200 år gamla urkunder (texterna kanoniserade mer än 200 år efter Muhammeds död) utgör fortfarande bas för muslimska värden i Västasiens länder.

Orsaken till motståndet mot väst är bland annat muslimers genuina misstroende mot västvärldens historiskt koloniala och imperialistiska förtryckarregimer, wahhibismens fundamentalistiska tolkning av Koranen, och att dagens inflytelserika muslimer och islamister anser Islam vara den enda sanna religionen.

Gudomens diktatur har under tusentals år bestämt judars, kristnas och muslimers vardag. Den var upphov till korsfararnas barbarism för tusen år sedan, då judar och muslimer mördades. Dagens islamism är som ett eko från gången tid

Den 15 juli 1099 – efter fem veckors belägring – intog korsfararna Jerusalem. Under de följande dagarna mördade de ett stort antal av stadens muslimer och judar. Därefter insatte de Arnulf av Choques som patriark – kyrkligt överhuvud – över Jerusalem. Den nye patriarken slog hårt ned på präster från andra kristna trosriktningar (Världens historia, 2011-10-17)

Den allsmäktige guden är dock med tämligen stor säkerhet ett av människan konstruerat väsen, som genom påstådda gudomliga dekret får människor att agera konformistiskt i akt och mening att skapa ett specifikt gudsbejakande samhälle enligt rigida lagar.

Gudsbegreppet grundar sig av allt att döma på ett för människan inneboende behov av en övermänsklig förklaringsmodell för meningen med livet. Människans idéförmåga har således skapat gudomens diktatur, som under tusentals år kom att kodifiera människors vardag. Först i och med Renässansen men framför allt genom Upplysningen började den ditills rådande världsordningen om gudomligt styre ifrågasättas. Idéen föddes om att skilja religion från samhällets politiska beslutsprocess, vilket till slut kom att resultera i det representativa folkstyrets demokratiska beslutsprocess, befriat från ”gudomliga dekret”. Världens prästerskap förlorade gradvis inflytande över samhällenas utveckling, och gudomens diktatur byttes mot gryende demokratiska statsskick i framför allt västvärlden. Men den nyvunna friheten kunde inte hanteras av alla. Världsliga diktaturer som kommunism (proletariatets diktatur), nazism och fascism föddes. Gudomliga diktaturer lever också fortfarande kvar i bland annat Västasiens fundamentalistiskt muslimska och av islamism genomsyrade stater.

Islamisering och tro på fundamentalistisk Islam kan betecknas som ren självbevarelsedrift. I brist på alternativ tolkning av Islams urkunder, tvingas praktiserande muslimer att då de måste välja på rätt och fel följa Koranens dekret, såsom de tolkas av ortodoxa och puritanska imamer.

I västasiens diktaturer innebär det att merparten av den muslimska befolkningen stödjer varierande nyanser av Allahs gudomliga diktatur och att muslimska ungdomar uppväxta i väst lierar sig med IS. Frågan är var övriga Europas, USAs och världens muslimers lojalitet är förankrad? I demokratiska beslutsprocesser eller i 1200 år gamla härskardekret?

Det gäller alltså för muslimer att ta ställning för eller emot en gränsöverskridande globalt verkande våldsideologi, typ för eller emot nazism, fascism eller kommunism. Samma ställningstagande som gäller för världens icke-muslimska befolkning. Stå upp för icke-vålds ideologier och för demokratiska beslutsprocesser!