Israel, ett steg närmare gudomens diktatur?

Israel, ett steg närmare gudomens diktatur?

 
Israeliska regeringens beslut i söndags att godkänna propositionen om en “judisk nationalstat” är ett fundamentalt angrepp på Israels demokratiska statsskick och innebär istället orientering mot religiös fundamentalism.
 
Beslutet har skapat djup splittring inom den israeliska regeringen.Uppbackad av finansminister Yair Lapid uppges justitieminister Zippi Livni ha anklagat premiärminister Netanyahu för att “Du förstör landet”.
 
Beslutet under söndagens kabinettmöte att stödja propositionen kan om det även godkänns av det israeliska parlamentet Knessets omröstning nu på onsdag (då det kommer förläggas mer eller mindre urvattnat och vagt och därmed kanske ännu farligare), innebära ett allvarligt slag mot Israels högsta domstol och riksåklagarens demokratiska ämbetsutövning.
 
Meretz partiledare Zehava Gal-On utmålar propositionen som “ett brott mot demokratin” och anklagar premiärminister Netanyahu för att vilja skapa en extrem nationalistisk judisk stat där rasism backas upp av lagen.
 
“Genom deklarationen att arabiska inte är officiellt språk, att “nya lagar” måste vara i enlighet med “judisk lag” och att staten ska främja judiska bosättningar och inte bygga för andra nationaliteter som bor här, underordnas Israels demokratiska styrelseskick och lagväsen judisk nationalism“, hävdar Gal-On.
 
Kabinettbeslutet är ljusår från den framtidstro som under premiärminister Rabins vision om fred präglade Israel 1992, då fredseuforin inte kände några gränser och Högsta domstolens domare Aharon Barak talade om en “Konstitutionell revolution …  vars första lag föreskriver att ingen människas liv, kropp eller värdighet skall kunna kränkas … En persons egendom skall inte kränkas. Varje person har rätt att skydda sitt liv, kropp och värdighet. Varje person har frihet från fängelse, frihetsberövande eller utlämning.
 
Tre år senare sköt en religiös vettvilling uppbackad av en del av det religiösa etablissemanget bokstavligen freden i sank då en ultra-ortodox jude mördade premiärminister Yitzhak Rabin. Netanyahus roll i händelseutvecklingen som ledde fram till mordet var inte odelat rumsren, då han bland annat under ett möte på Zion torget i Jerusalem 1994 anklagade Rabin “Israels regering tillåter honom [Arafat] att genomföra den första fasen av sin plan. Det Arafat verkligen vill ha är inte en arabisk stat bredvid Israel, utan en arabisk stat i stället för Israel”.
 
Under de närmare 20 år som gått har religiös och politisk extremism från både israelisk och palestinsk sida vunnit allt större gehör bland respektive befolkningar. Framtidstro har bedövats med gudstro. En utveckling som västvärlden till viss del är skuld till. Demokratiskt skolade européer har aningslöst slutit upp i demonstrationståg mot Israel i tron att de enbart stödjer det palestinska folket. Tragiskt ovetande om de bakomliggande orsakerna, ger de då också stöd åt pseudo-fascistiska härskaridéer om Islams överhöghet. Om västvärlden hade visat mer råg i ryggen och hävdat folkrätten i stället för gudsrätten hade konflikten kunnat lösas. Istället visar demokratier svaghet genom att inte vilja eller kunna bemöta argument som föds i politiskt polariserade samhällen, där trosuppfattning införs som pre-diskursivt i den politiska diskursen. Det vill säga det som ställs utom allt tvivel, att exempelvis judar är Guds utvalda folk och av de fått landet av Gud, eller att Islam är den enda rätta läran och att judarna ska fördrivas från Palestina eller dödas. 
 
Dylika uppfattningar är absolut livsfarliga, då dialogen inte förmår bryta igenom fanatiska gudsdoktriners murverk och därmed försätts alla människor utanför såväl som innanför murarna i polärt förhållande. Väst borde konfrontera prästerskapen med humanismens universella idéer men framför allt skaffa sig djupgående kunskap om de olika prästerskapens begrepps- och idévärld. Sekulariserade demokratier i väst borde bjuda in tongivande präster från båda sidor att formulera sina lösningar på konflikten. Om inte annat hade västliga demokratier fått förståelse för var “skon klämmer”.
 
Kabinettbeslutet ska ses mot denna bakgrund och liknar till stor del den ökande nationalismen i Europa. Sverigedemokraternas dubblering av antalet röster under senaste valet är ett tydligt tecken på detta. Israel är inget undantag. Då israelerna uppfattar omvärlden som alltmer fientlig reagerar de likt alla andra och sluter leden bakom nationalistiska strömningar, som framför allt baseras på vetskapen om att vara jude och judens (historiska) förhållande till icke-judar. Skillnaden jämfört med Sverige är dock att det finns ett religiöst incitament, som delas av det religiösa etablissemanget och talar om att Messias ska komma först då alla länder vänder sig mot Israel, vilket ger eld till den religiösa glöden att i arrogansens tecken strunta i omvärlden, och kanske även ge orsak till uppmuntran. Låter knäppt? Ja, men så är också gudomens diktatur inte förenlig med demokratiskt synsätt och skiljandet av stat från religion.
 
Inom Islam är det konstitutionellt oförenligt att just skilja stat från religion. Sharia är den religiösa lag som i varierande tolkningar styr muslimska länder och dess befolkningar. Upphovet och motsvarigheten till islams variant är judendomens Halacha. Just denna lag och “den judiska själen” vill alltså den israeliska regeringen ska vara mer vägledande än demokratiska fri- och rättigheter och demokratiska beslutsprocesser.

Utplåna Israel?

Vet inte den svenska regeringen att Hamas har som mål att utplåna mitt andra hemland Israel?

Jag är medborgare i två av världens bästa länder – Sverige och Israel. Men på sistone har mitt ena hemland uttryckt stöd för att utplåna mitt andra hemland. Att min svenska regering erkänner Palestina utifrån “folkrättsliga kriterier” har skakat om mig.

Har det blivit folkrättsligt legitimt att utplåna en annan stat?

Vet inte den svenska regeringen att Hamas har som mål att utplåna mitt andra hemland, Israel?

Är den svenska regeringen omedveten om att Hamas urskillningslöst och barbariskt använder alla medel för att demonisera och bekämpa Israel? Att Hamas erkänner användandet av den egna civilbefolkningen som mänskliga sköldar i krigföring mot Israel?

Jag kan förstå den svenska regeringens desperation, likt alla övriga länders desperation och inte minst den palestinska presidenten Abbas desperation, att mot bakgrund av islamismens barbarism i Syrien och Irak och i många andra delar av världen, finna en lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. Men lösningen ligger inte i att blunda för verkligheten. Hamas menar vad de säger. Islamiska staten och al-Qaida menar vad de säger.

Att erkänna den ena av dessa terrororganisationer – bara för att man så gärna vill få ett slut på eländet – gagnar inte vare sig fredsprocessen, palestinier, israeler eller på längre sikt svenskar. Istället stärker det islamister och övriga tillbedjare av gudomens diktatur, som ser att terror går hem och även strategin att spela på västvärldens oförmåga att inse trovärdigheten i Hamas stadgars utfästelser att utplåna Israel.

Vi svenskar är (ö)kända för vår naivitet och godtrogenhet. Något som jag personligen ofta får höra i Israel. Jag brukar svara att svenskar för länge sedan insett krigets meningslöshet och att det därför är 200 år sedan vi senast var i krig. Jag hävdar istället att varje konflikt kan lösas genom kompromisser och insikter – bara viljan finns.

På sistone har jag dock börjat tvivla även på min israeliska regerings vilja. Dess bosättningspolitik på ockuperade områden är ofattbar. Om man verkligen vill ha fred försöker man på alla sätt att undvika varje blindskär som kan få fredsskutan att gå i kvav.

Västasien står inför ett viktigt vägskäl – kanske det viktigaste någonsin. För första gången i världshistorien går muslimer ut på gator och demonstrerar mot korandekret om att döda otrogna. Nyligen gick jag med i kurdernas manifestation i Malmö mot IS. Det var befriande och hoppfyllt att se så många gå med i demonstrationståget. Men jag saknade kvinnor beslöjade i niqab och burka, och även vanliga svenskar. Sekulära muslimer behöver svenskars stöd för att våga ta ställning för integrering i Sveriges demokratiska samhälle. De behöver inte naiva uppfattningar om att islamister och andra fundamentalister inte menar vad de säger. Mer än 200 000 syrier har genom sina liv fått alla andra att inse detta.

JO/KU anmälan; Wallström och regeringen

 

JO/KU anmälan av utrikesminister Wallström och regeringen för okunskap om Hamas.

Wallström och svenska regeringens agerande må vila på hur goda folkrättsliga grunder som helst, om att få slut på palestinska folkets lidande och konflikten Israel-Palestina, men att basera erkännandet [av Palestina] på ”folkrättsliga kriterier” (DN 2014-10-30), är bevis på grov okunnighet och naivitet om vilka mål den ena parten – Hamas – i den palestinska ämbetsmanna- och enhetsregeringen har.

JO´s svar 2014-11-26: “Eftersom din anmälan inte gäller någon som står under JO:s tillsyn tas den inte upp till prövning. Ärendet avslutas”.


Vilket föranledde mig att skicka följande e-post till JO 2014-11-29: “Tack för svar angående min anmälan mot utrikesminister Margot Wallström och Regeringen. Vad jag förstår har 1 januari 1976 avskaffade Ämbetsmannaansvaret ersatts av luddigare “oriktig myndighetsutövning”. Men till vilken myndighet ska jag vända mig då uppenbarligen JO inte är tillsynsmyndighet för “oriktig myndighetsutövning”?.

JO svarade att KU är rätta adressen, så anmälan skickades till KU 2014-12-01. “KU-anmälan av utrikesminister Margot Wallström och regeringen för att enligt 13 kap. 3 § regeringsformen grovt åsidosatt tjänsteplikten i samband med erkännandet av Palestina 2014-10-30 och gjort sig skyldig till oriktig myndighetsutövning.”

KU´s svar 2014-12-11: “Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd”.


JO anmälan av utrikesminister Wallström och regeringen för okunskap om Hamas

JO anmälan av utrikesminister Wallström och regeringen för okunskap om Hamas

(Kopia av anmälan till Riksdagens ombudsmän – JO)

Beskrivning Anmälan om oriktig myndighetsutövning av utrikesminister Margot Wallström och regeringen för okunskap då det gäller erkännandet av Palestina 2014-10-30 Anmälarens syn på händelsen Utrikesminister Margot Wallström och svenska regeringen har genom erkännandet gjort sig skyldig till stöd av en organisation vars uttryckliga mål är att utplåna en annan stat – i detta fall den demokratiska staten Israel. Wallström och svenska regeringens agerande må vila på hur goda folkrättsliga grunder som helst, om att få slut på palestinska folkets lidande och konflikten Israel-Palestina, men att basera erkännandet på ”folkrättsliga kriterier” (DN 2014-10-30), är bevis på grov okunnighet och naivitet om vilka mål den ena parten – Hamas – i den palestinska ämbetsmanna- och enhetsregeringen har.

Då Wallström i DN skriver 2014-10-30 “Regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av staten Palestina är uppfyllda”, innebär det de facto ett stöd för en av EU betecknad terrororganisation vars stadgar lyder:

“Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera till dess Islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före sig” (Hamas stadga, I Allahs, den mest nåderikes namn, 1988-08-18).

Hamas ledare Khaled Mashal deklarerade även under ett tal vid Gazas Islamiska Universitet 2012-12-09 uttryckligen Hamas´ motstånd mot staten Israel:

“… vi accepterar inte två-stats lösningen .. eller en palestinsk statstatus vid sidan om Israel”.

Har det plötsligt blivit folkrättsligt legitimt att utplåna en annan stat? Wallström bygger erkännandet bland annat på”försoningsöverenskommelsen mellan Hamas och Fatah” (ibid). “Försoning” på bekostnad av Israel? Vet inte svenska regeringen att Hamas har som uttryckligt mål att utplåna Israel? Är den svenska regeringen omedveten om att Hamas urskiljningslöst och barbariskt använder alla medel för att demonisera och bekämpa Israel? Att Hamas till och med erkänner användandet av den egna civilbefolkningen som mänskliga sköldar i krigföring mot Israel:

”Döden har för det palestinska folket blivit en industri, där kvinnor, barn, äldre och soldater deltar… [Palestinier] skapar en mänsklig sköld av kvinnor, barn, äldre och Jihad kämpar, mot den sionistiska bombningsmaskinen, som om de sade till den sionistiska fienden: ”. Vi önskar döden som ni önskar livet ’” (Hamas TV 2008-02-29).

Sami Abu Zuhri, Hamas talesman i Gaza, uppmanade i palestinsk TV 10 Juli 2014 även Gaza-medborgare att inte lyda israeliska varningar om att lämna sina hus. Istället uppmanades de stanna i sina hus och klättra upp på taket. ”Det har visat sig effektivt”, sade han. Hur Hamas strategiskt använt civilbefolkning som mänskliga sköldar även i sjukhus framgick av videofilmer som visade skyttevärnseld från Al-Wafa sjukhuset i Gaza under juli månad 2014. Efter flera dagars varningar om att utrymma sjukhuset angrep israeliskt flyg 23 juli och efterexplosioner vittnade om att Hamas även använt sjukhuset som ammunitionsdepå. Att använda civilbefolkning som mänskliga sköldar är medveten strategi för Hamas, som vet att världsopinionen reagerar starkt och fördömande på bilder som visar oskyldiga offer. De räknar också med att världsopinionen inte tror på anklagelserna från Israel om att Hamas använder civilbefolkning som sköldar. Så har det varit hittills, men Europa och världen börjar inse Hamas strategi. EU fördömde kraftfullt Hamas användande av mänskliga sköldar och raketbeskjutning mot civila mål i Israel (här i original):

”The EU strongly condemns the indiscriminate firing of rockets into Israel by Hamas and militant groups in the Gaza Strip, directly harming civilians. These are criminal and unjustifiable acts. The EU calls on Hamas to immediately put an end to these acts and torenounce violence. All terrorist groups in Gaza must disarm. The EU strongly condemns calls on the civilian population of Gaza to provide themselves as human shields” (Council of the European Union dokument 22 juli 2014).

Hamas har alltsedan 2008 använt den palestinska civilbefolkningen i Gaza som sköld i strider, vilket bryter mot Genevekonventionen.

”The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations” (Geneva Convention IV, Article 51(7) of the 1977 Additional Protocol I).

Hamas har dessutom urskiljningslöst terrorbeskjutit Israels civilbefolkning med mer än 10.000 raketer under 9 år (sedan Israel lämnade Gaza 2005). Hamas bryter genom sin terrorverksamhet i Gaza och mot Israel mot Genevekonventionen och gör sig skyldig till brott mot folkrätten:

 • Civilbefolkningen ska skyddas.
 • Parterna i en konflikt måste alltid skilja mellan den civila befolkningen och de stridande för att skydda civilbefolkningen och civil egendom. Varken civilbefolkningen som helhet eller enskilda civila får anfallas.
 • Civil egendom får inte anfallas.
 • Anfall får endast riktas mot militära mål. De stridande parterna ansvarar för att ingen sammanblandning av militär och civil verksamhet sätter civilsamhället i fara.
 • Den som inte längre deltar i striderna ska skyddas.
 • Det är förbjudet att döda eller såra en motståndare som tydligt uttrycker avsikt att ge upp motståndet eller som på annat sätt är försatt ur stridbart skick. Personer som inte längre deltar i striderna ska alltid skyddas och behandlas humant. De har rätt att upprätthålla kontakten med sina anhöriga och att ta emot stöd.
 • Sårade och sjuka ska skyddas.

Men inte nog med det. Hamas använder även FNs organ UNRWA som sköld för angrepp mot Israel. UNRWA´s presstalesman Chris Gunness medgav i israelisk TV2 31 juli att han kände till tre tillfällen då Hamas använt UNRWA byggnader för krigföring mot Israel. Att erkänna Palestina i vars enhetsregering Hamas ingår – bara för att man så gärna vill få ett slut på eländet – gagnar inte vare sig fredsprocessen, palestinier, israeler eller på längre sikt Sverige. Istället stärker det islamister och övriga tillbedjare av gudomens diktatur, som ser att terror går hem och även strategin att spela på västvärldens oförmåga att inse trovärdigheten i Hamas´ stadgars utfästelser om att utplåna Israel. Wallström och regeringen måste inse – hur världsfrånvänt och inhumant det än förefaller att vara – att Hamas och andra islamistiska organisationer agerar med illvilja utifrån religiös fundamentalistisk övertygelse, vars dekret tvingar fundamentalister att agera enligt kanoniserade uppmaningar om att döda de som är Islams fiender:

”Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck (otrohet) [fitna] är ett värre ont än döden [Koranen2:191].

“Allah’s Apostle said, ”You (i.e. Muslims) will fight with the Jews till some of them will hide behind stones. The stones will (betray them) saying, ’O ’Abdullah (i.e. slave of Allah)! There is a Jew hiding behind me; so kill him.’ ” (4:52:176, Narrated ’Abdullah bin ’Umar). [Har ej hittat auktoriserad översättning till svenska av detta stycke].

“Det är han [Allah] som har sänt sin budbärare [profeten Muhammed] med vägledning och sanningens religion att manifestera det över alla andra religioner, även om de som associerar Allah med andra ogillar det” [9:33].

“O, du som ägt tron, ta inte judar eller kristna som allierade. De är [sannerligen] varandras allierade. Och den som bland er är allierade med dem – han är då verkligen [en] av dem. Sannerligen, Allah vägleder inte de folk som gör fel” [5:51].

Palestinierna är underställda muslimska prästerskapets tolkning av Koranen om att ett land som en gång varit muslimskt måste återerövras av Islam. Israelerna å sin sida är i händerna på det judiska prästerskapet som hävdar att Gud gav Samarien och Judéen (Västbanken) till Israel. Om omvärlden hade visat mer råg i ryggen och hävdat folkrätten i stället för gudsrätten hade ny mark kunnat brytas. Istället visar demokratier svaghet genom att inte vilja eller kunna bemöta argument som föds i politiskt polariserade samhällen, där trosuppfattning införs som pre-diskursivt i den politiska diskursen. Det vill säga det som ställs utom allt tvivel, att exempelvis judar är Guds utvalda folk och av Gud fått Israel, eller att Islam är den enda rätta läran och att judarna ska fördrivas från Palestina eller dödas. Dylika uppfattningar är absolut livsfarliga, då dialogen inte förmår bryta igenom fanatiska gudsdoktriners murverk och därmed försätts alla människor utanför såväl som innanför murarna i polärt förhållande. Lösningen på detta problem består i att båda sidor omtolkar sina heliga skrifter och betonar samexistens istället för utplånande. Reformvänliga starka prästerliga krafter på båda sidor kan påverka utgången av Israel-Palestinakonflikten. Koranen erkänner exempelvis Israel i följande verser:

”Vi har gett Israels barn skriften, visdom och profetskap, och försåg dem med goda gåvor; vi gav dem fler välsignelser än något annat folk” [45:16].

Koranen ger även Israel rätt att bo i landet:

”Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp” [17:104].

Koranen betonar också Israels utvaldhet:

”O Israels Barn, minns Min ynnest som jag har givit er och att jag föredragit er över världarna [alla andra]” [2:47].

Det råder ett starkt förbund mellan Islam och Israels folk i följande vers:

”Jag har kommit till er med ett klart vittnesbörd från er Herre, så gå med mig Israels barn” [7:105].

Koranen ger i följande vers vittnesbörd om hur Allah hjälpt Israels folk till det land där de bor:

”Men det folk som varit förödmjukat och föraktat gjorde Vi till arvingar till det land som Vi välsignat, dess östra såväl som dess västra delar. Så uppfylldes din Herres nådiga löfte till Israels barn [om belöning] för deras uthållighet; och Vi lade i ruiner allt vad Farao och hans folk hade byggt upp och ödelade deras odlingar” [7:137].

Av ovan framgår klart och tydligt att Allah favoriserar ”Israels barn” och måste också göra det eftersom Islam och Koranen grundar sig på den monoteistiska moderreligionen Judendom. Rörelser som Hamas, IS, Al-Qaida och Hizbollah har därför inget som helst stöd i Koranen för sina angrepp på Israels barn. Sekulariserade demokratier i Väst verkar inte kunna förstå konfliktens bakgrund. De borde bjuda in tongivande präster från båda sidor och be dem formulera sina lösningar på konflikten. Om inte annat hade västliga demokratier fått förståelse för var “skon klämmer”. Västliga demokratier borde konfrontera prästerskapen med humanismens universella idéer men framför allt skaffa sig djupgående kunskap om de olika prästerskapens begrepps- och idévärld. Med så polariserade åsikter och på ömse sidor önskan om att förgöra varandra, står hoppet annars till att försöka neutralisera ultra-ortodoxa, fundamentalister och islamisters inflytande. Demokratiskt styrelseskick är oförenligt med dessa trosinriktningar. Abu Imram, ledaren för organisationen ”Shariah4 Belgium” hävdade helt öppet i en TV-intervju med CBN:

”Islam är oskiljbart från Sharia. Demokrati är motsatsen till Sharia och Islam. Ett demokratiskt Islam är omöjligt…” (CBNnews:http://www.cbn.com/tv/embedplayer.aspx?bcid=1509282970001).

Oavsett hur väst agerar är det till slut upp till israeler och palestinier att nå en uppgörelse, som garanterar de två staternas suveränitet och säkerhet. Det är då kontraproduktivt och oförenligt med demokratiska ideal av Wallström och regeringen att erkänna Palestina så länge dess regering innefattar ett parti som är odemokratiskt, religiöst fundamentalistiskt, som dessutom av EU är stämplat som terrororganisation och med uttalat mål att utplåna Israel.

Att grunda beslutet om erkännande av Palestina på ”starka politiska argument för … erkännande”“i ljuset av den folkrättsliga analysen” och “i enlighet med folkrättens principer och garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet” (Wallström i DN) vittnar om stor okunnighet om vilka krafter som styr konflikten Israel-Palestina, vad de baseras på och dess dagliga uttryck.

Jag förväntade mig att Wallström och regeringen skulle vara bättre pålästa och tvingas därför anmäla dem för oriktig myndighetsutövning baserat på okunskap. Genom sitt agerande underblåser de hotet mot västasiens enda demokrati – Israel -, undergräver förtroendet för svensk demokrati och ger felaktiga signaler till religiösa fanatiker och terrorister. Summa summarum utgör Wallström och regeringens agerande ett hot mot demokratiska fri- och rättigheter, demokratiska beslutsprocesser och strider mot folkvaldas förtroendeuppdrag att värna Sveriges demokratiska statsskick och världssamfundets utveckling mot fullvärdiga demokratier.

Malmö 2014-11-17

Vad muslimer och judar (och svenskar) har gett världen

Den globala muslimska befolkningen är cirka 1200 miljoner; cirka 20% av världens befolkning. Majoriteten lever enligt 1200 år gamla religiösa dekret.

De har fått följande Nobelpriser:

Litteratur:

 • 1988 – Najib Mahfooz (Född i Egypten med egyptiska föräldrar. Utbildad i Egypten).

Fred:

 • 1978 – Mohamed Anwar El-Sadat (Född i Egypten med nubisk (afrikansk) moder och egyptisk fader).
 • 1994 – Yaser Arafat (Född i Egypten till föräldrar ursprungligen från Gaza).

Ekonomi:

 • (noll)

Fysik:

 • (noll)

Kemi:

 • 1999 – Ahmed Zewai (Född i Egypten. Son till egyptiska föräldrar. Utbildad i USA).

Medicin:

 • 1998 – Ferid Murad (Född i USA. Son till kristen moder och muslimsk fader. Katolsk uppfostran. Utbildad i USA).

TOTALT: 5 Nobelpriser


Den globala judiska befolkningen är ungefär 14 miljoner; cirka  0,02% av världens befolkning och lever i demokratiska samhällen.

De har fått följande Nobelpriser:

Litteratur:

 • 1910 – Paul Heyse
 • 1927 – Henri Bergson
 • 1958 – Boris Pasternak
 • 1966 – Samuel Agnon
 • 1966 – Nelly Sachs
 • 1976 – Saul Bellow
 • 1978 – Isaac Bashevis Si nger
 • 1981 – Elias Canetti
 • 1987 – Joseph Brodsky
 • 1991- Nadine Gordimer World

Fred:

 • 1911 – Alfred Fried
 • 1911 – Tobias Michael Carel Asser
 • 1968 – Rene Cassin
 • 1973 – Henry Kissinger
 • 1978 – Menachem Begin
 • 1986 – Elie Wiesel
 • 1994 – Shimon Peres
 • 1994 – Yitzhak Rabin

Fysik:

 • 1905 – Adolph Von Baeyer
 • 1906 – Henri Moissan
 • 1907 – Albert Abraham Michelson
 • 1908 – Gabriel Lippmann
 • 1910 – Otto Wallach
 • 1915 – Richard Willstaetter
 • 1918 – Fritz Haber
 • 1921 – Albert Einstein
 • 1922 – Niels Bohr
 • 1925 – James Franck
 • 1925 – Gustav Hertz
 • 1943 – Gustav Stern
 • 1943 – George Charles de Hevesy
 • 1944 – Isidor Issac Rabi
 • 1952 – Felix Bloch
 • 1954 – Max Born
 • 1958 – Igor Tamm
 • 1959 – Emilio Segre
 • 1960 – Donald A. Glaser
 • 1961 – Robert Hofstadter
 • 1961 – Melvin Calvin
 • 1962 – Lev Davidovitj Landau
 • 1962 – Max Ferdinand Perutz
 • 1965 – Richard Phillips Feynman
 • 1965 – Julian Schwinger
 • 1969 – Murray Gell-Mann
 • 1971 – Dennis Gabor
 • 1972 – William Stein
 • 1973 – Brian David Josephson
 • 1975 – Ben jamin Mottleson
 • 1976 – Burton Richter
 • 1977 – Ilya Prigogine
 • 1978 – Arno Penzias
 • 1978 – Peter L Kapitza
 • 1979 – Stephen Weinberg
 • 1979 – Sheldon Glashow
 • 1979 – Herbert Charles Brown
 • 1980 – Paul Berg
 • 1980 – Walter Gilbert
 • 1981 – Roald Hoffmann
 • 1982 – Aaron Klug
 • 1985 – Albert A. Hauptman
 • 1985 – Jerome Karle
 • 1986 – Dudley R. Herschbach
 • 1988 – Robert Huber
 • 1988 – Leon Lederman
 • 1988 – Melvin Schwartz
 • 1988 – Jack Steinberger
 • 1989 – Si Dney Altman
 • 1990 – Jerome Friedman
 • 1992 – Rudolph Marc oss
 • 1995 – Martin Perl
 • 2000 – Alan Heeger

Ekonomi:

 • 1970 – Paul Anthony Samuelson
 • 1971 – Si mon Kuznets
 • 1972 – Kenneth Joseph Arrow
 • 1975 – Leonid Kantorovitj
 • 1976 – Milton Friedman
 • 1978 – Herbert A. Si mon
 • 1980 – Lawrence Robert Klein
 • 1985 – Franco Modigliani
 • 1987 – Robert M. Solow
 • 1990 – Harry Mark owitz
 • 1990 – Merton Miller
 • 1992 – Gary Becker
 • 1993 – Robert Fogel

Medicin:

 • 1908 – Elie Metchnikoff
 • 1908 – Paul Erlich
 • 1914 – Robert Barany
 • 1922 – Otto Meyerhof
 • 1930 – Karl Landsteiner
 • 1931 – Otto Warburg
 • 1936 – Otto Loewi
 • 1944 – Joseph Erlanger
 • 1944 – Herb ERT Spencer Gasser
 • 1945 – Ernst Boris Chain
 • 1946 – Hermann Joseph Muller
 • 1950 – Tadeus Reichstein
 • 1952 – Selman Abraham Waksman
 • 1953 – Hans Krebs
 • 1953 – Fritz Lipmann
 • 1958 – Joshua Lederberg
 • 1959 – Arthur Kornberg
 • 1964 – Konrad Bloch
 • 1965 – Francois Jacob
 • 1965 – Andre Lwoff
 • 1967 – George Wald
 • 1968 – Marshall W. Nirenberg
 • 1969 – Salvador Luria
 • 1970 – Julius Axelrod
 • 1970 – Si r Bernard Katz
 • 1972 – Gerald Maurice Edelman
 • 1975 – Howard Martin Temin
 • 1976 – Baruch S. Blumberg
 • 1977 – Roselyn Sussman Yalow
 • 1978 – Daniel Nathans
 • 1980 – Baruj Ben acerraf
 • 1984 – Cesar Milstein
 • 1985 – Michael S. Brown
 • 1985 – Joseph L. Goldstein
 • 1986 – Stanley Cohen [& Rita Levi-Montalcini]
 • 1988 – Gertrude Elion
 • 1989 – Harold Varmus
 • 1991 – Erwin Neher
 • 1991 – Bert Sakmann
 • 1993 – Richard J. Roberts
 • 1993 – Phillip Sharp
 • 1994 – Alfred Gilman
 • 1995 – Edward B. Lewis
 • 1996 – Lu Rose Iacovino

TOTALT: 129 Nobelpriser


Jämför med Sverige som 2008 klassades som världens mest demokratiska land.

Kemi

 • 1903 – Svante Arrhenius, teorin om den elektrolytiska dissociationen
 • 1926 – The Svedberg, kolloid-kemiska undersökningar
 • 1929 – Hans von Euler-Chelpin, enzymer verksamma vid jäsning av sockerarter
 • 1948 – Arne Tiselius, undersökning av proteiner med elektrofores

Fysik

 • 1912 – Gustaf Dalén, uppfinningar
 • 1924 – Manne Siegbahn, röntgenspektrografi
 • 1970 – Hannes Alfvén, magnetohydrodynamiska vågor (Alfvénvåg)
 • 1981 – Kai Siegbahn, utvecklingen av elektronspektroskopi

Fysiologi eller medicin

 • 1911 – Allvar Gullstrand, synforskning
 • 1955 – Hugo Theorell, för rön angående oxiderande enzymer
 • 1967 – Ragnar Granit, näthinnans mekanismer vid färgseende
 • 1970 – Ulf von Euler, upptäckten av noradrenalin
 • 1981 – Torsten Wiesel, forskningsrön om hjärnans syncentrum
 • 1982 – Sune Bergström, Bengt Samuelsson, prostaglandiner
 • 2000 – Arvid Carlsson, signalöverföring i nervsystemet

Litteratur

 • 1909 – Selma Lagerlöf 
 • 1916 – Verner von Heidenstam
 • 1931 – Erik Axel Karlfeldt
 • 1951 – Pär Lagerkvist
 • 1966 – Nelly Sachs (tysk judinna som fick svenskt medborgarskap 1952)
 • 1974 – Eyvind Johnson,  Harry Martinson
 • 2011 – Tomas Tranströmer

Fred

 • 1908 – Klas Pontus Arnoldson, instiftande av Svenska freds- och skiljedomsföreningen
 • 1921 – Hjalmar Branting, arbetet med Nationernas Förbund
 • 1930 – Nathan Söderblom, ekumeniskt arbete
 • 1961 – Dag Hammarskjöld (postumt)
 • 1982 – Alva Myrdal, arbete för nedrustning

Ekonomi

 • 1974 – Gunnar Myrdal
 • 1977 – Bertil Ohlin

TOTALT: 30 Nobelpriser


SLUTSATS:

Islam måste reformeras för att dess befolkningar ska få lov att komma i nivå med den fria världen. Detta sker bäst genom införande av fri- och rättigheter och demokratiska beslutsprocesser. Avskilj 1200 år gamla religiösa dekret från den politiska beslutsprocessen. Avkräv lojalitet och lydnad under demokratiskt beslutade lagar och förordningar. Släpp muslimer fria att få lov att tänka själv, befriade från gudomens diktaturdekret.