“Om vi ska överleva måste människan lära sig att hantera begäret”


Alarming global heating

Those greedy bastards at Exxon already knew in 1982 exactly what would happen with increased carbon dioxide emissions. Exxon scientists accurately predicted this year’s peak listing of CO2 415 ppm and the increased global temperature.


Download original document  1982 Exxon Primer on CO2 Greenhouse Effect


 

Illustrationen visar delar av norra halvklotets temperatur 2016-2017 jämfört med 1979-1980.

Visa ditt stöd för demokrati, humanism och sekulärt samhälle!

Ja, jag stöder numen kärlekspartis idéer om att vi tillsammans bygger framtidens Sverige där alla efter bästa förmåga hjälper till att riva murar mellan etniska grupper och aktivt verkar för fredlig samexistens med inriktning på att ge alla invånare oavsett kön, etnicitet och ålder ett respektfull, värdigt och innehållsrikt liv med god sjukvård/omsorg, trygga arbetsförhållanden, jämlikhet, lika lön, försvar av våra värderingar, framtidstro, rättvisa, energiklokt och vårdande av vår miljö så att kommande generationer ska kunna andas frisk luft, äta hälsosam kost, dricka rent vatten och bada i friskt vatten.
Det är nu viktigare än någonsin. Mänskligheten står inför en apokalyptisk katastrof och alarmerande forskarrön om jordens klimatförändring kräver att vi måste agera nu och tillsammans.


 

När socialdemokratin mötte politisk islam 1994Socialdemokratin möter politisk islam 1994

Omedvetna(?) om att politisk islam är oskiljbar från islamism har socialdemokratin sedan 1970-talet naivt och med uttryckligt mål att värva röster äventyrat Sveriges demokratiska, humanistiska och sekulära samhällssystem.

Genom socialdemokratiska Broderskapsrörelsen (numera Socialdemokrater för tro och solidaritet) har denna moderna variant av Trojansk häst släppts in på den svenska managen.

Socialismens fader, Karl Marx måste rotera glödhett i sin grav inför denna oheliga allians mellan socialismens ateism och islam. Att kombinera dessa ideologier var fram till 1950-talet fullkomligt otänkbart, men i takt med att militära arabiska nationalistledare som Nasser och palestinska terrororganisationer som PFLP kom att använda marxismen som ideologisk front, förvanskades marxismen till den grad att kristna judehatare som Sigbert Axelson och etikprofessorn (av allt!!!) Carl-Henrik Grenholm såg möjlighet att ideologiskt utnyttja marxismen och anamma islamsk subversiv ersättningsteologi.

Bakgrunden är enligt Göran Skytte att Broderskapsrörelsens grundares anti-judiska inställning och gullandet med Hamas. Skytte skrev i en debattartikel i SvD 2006 ”Det på 70-talet kända författarparet Sigbert Axelson (broderskapare) och Carl-Henrik Grenholm hävdade i tidningen Broderskap och i rörelsens studiematerial att den judiska staten stred mot Bibelns profetior. Grenholm skrev enligt Bachners bok så här i tidningen Broderskap (nr 10, 1971): ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja… I Broderskaps studiematerial om Israel ingick på 1970-talet material där ”judarna” gjordes kollektivt ansvariga för Jesu korsfästelse. Guds gamla förbund med det judiska folket ersattes då med ett nytt förbund, med de kristna. Judarna straffas därefter av Gud med evigt utanförskap intill den dag de omvänder sig till kristendomen. Då, men inte förr, ska Israel återskapas. Och denna ”ersättningsteologi” leder spikrakt till ett politiskt fördömande av en judisk stat som sådan.”

Fundamentet för ett kommande sammarbete mellan svensk socialdemokrati och företrädare för invandrande muslimer (som hatade Israel) skapades alltså tidigt och med ökad muslimsk invandring var det bara en tidsfråga innan de som ansåg sig representera muslimerna tog kontakt med Socialdemokraterna.

Broderskapsrörelsens rapport 4/99
Broderskapsrörelsens rapport 4/99

Hur det hela gick till och vilka krav som ställdes på att implementera politisk islam finns bland annat att läsa i Broderskapsrörelsens rapport 4/99. Broderskapsrörelsen startades för övrigt redan 1924 för att fiska troende arbetares röster. 1994 var det alltså dags att värva muslimska röster.

”Efter valet 1994 tog Sveriges muslimska råd/SMR kontakt med socialdemokraterna för att markera sin vilja att öka delaktigheten i det svenska samhället och söka vägar för att få Sveriges muslimer mer aktiva i svensk somhällsliv och politik. Broderskapsrörelsen fick ansvaret för att utveckla samarbetet” och fem år senare hade SMR vuxit sig så starka inom socialdemokratin att de helt skamlöst kunde skriva i rapporten ”Det är viktigt för framtiden att religionens roll blir tydligare i politiska livet.” Detta borde ha hissat varningsflaggan hos övertygade socialister och demokrater. Men så icke. SMR hävdade också att det saknades självklara lösningar till moskebygge, skolor, halal slakt, muslimska helgdagar och ledighet vid fredagsbön.

SMR erkände att organisationen blivit starkare ”SMRs centrala organisation har blivit starkare så att en stabilitet och kontinuitet i politiska verksamheten har blivit tydligt märkbar, speciellt när man bildade en politisk organisation vid namnet Politisk Islamisk Samling (PIS).” Detta ledde till ”En viss förbättring på det politiska livet genom att flera muslimer har fått politisk förtroendeposter på kommunalnivå och vi hoppas att få ännu fler på riksdagsnivå i nästa val.”

Rapporten avslutas med strategi och mål:

Den gemensamma arbetsgruppen har satt upp följande konkreta mål för det vidare arbetet att introducera de nya medlemmorna i partiorganisationen lokalt.
“Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att:
2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på

  • 15 kommunala fullmäktigelistor
  • 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst 5 län
  • SAP skall ha 2 000 muslimska medlemmar och
  • 300 skall ha fått en politisk grundutbildning

Ett viktig del i arbetet är att aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder” och ”l kommitten bör förutom SAP organisationer som Broderskapsrörelsen, S-kvinnor, SSU och LO vara representerade.”

För den oinvigde och ovan nämnda organisationsrepresententer är det nu på plats att informera om att islam har inte som judendom och kristendom genomgått reformering utan följer uråldriga dekret som fastställdes för ungefär 1300 år sedan. I arabiska islamska länder görs ingen skillnad på stat och moske´ (kyrka). I varierande grad följs religiös grundad sharia-lag med uttryck som stening till döds för otrohet och mord på den som vill lämna islam. I Sverige finns väldigt många sekulära muslimer som just flytt sina tidigare hemländer på grund av muslimska religiösa förtryckarregimer.

Att vi i Sverige har tillåtit denna smygislamisering och inte tidigt sagt ifrån om att muslimer är välkomna i det politiska livet under förutsättning att religionen läggs åt sidan är fullkomligt horribelt. Det kan (förhoppningsvis) bara hänskjutas till naivitet, godtrogenhet och dåliga kunskaper hos tongivande sossar och socialister som Pierre Schori, Sten Andersson, Lars Engqvist, lngela Thalen, Jan Guillou, Ilmar Reepalu, Mona Sahlin och Margot Wallström (om de nu inte har en dold agenda likt tidigare nämnda Axelson och Grenholm). Förmodligen är denna fadäs av den socialdemokratiska eliten en av huvudorsakerna till att så många sossar röstar på främlingsfientliga SD.

Det borde inte finnas någon plats i det sekulära demokratiska och humanistiska Sveriges politiska liv för en främmande auktoritärt bekännande islamistisk politisk konstellation som kräver religiöst inflytande. Delar av svensk socialdemokrati och vänstern har sedan 1970-talet sålt ut sin socialistiska själ till en ideologi som är det motsatta. Uppenbarligen så bara för att säkra regeringsställning men ovetande om vad denna Trojanska häst skulle komma att ställa till med i det svenska folkhemmet.

Först i september 2019 når detta avslöjande en bredare publik genom intervju i swebbtv.se

 

 

 


numenLogoH_ol

SiteLock

numen kärlekspartiet valmanifest_28 sid (pdf)


Var lojala mot varandra i föregångslandet Sverige!

Det verkar som om många politiker, beslutsfattare och tunga opinionsbildare är villrådiga, inte bara då det gäller vad som måste göras nu för att rädda vår planet utan också vad som måste göras för att människor åter ska kunna känna sig trygga i vårt land.

Vi måste alla försöka enas och inte fortsätta tänka i banor av stamidentitet. Ja, faktiskt stamtänkande. Stamlojalitet ligger bakom det fruktansvärda inbördeskriget i Syrien och Irak och utgjorde grund för uppkomst av ISIS.

Stamhörighet och lojalitet är där viktigare än allt annat. Men även vi i Sverige kan härleda våra motsättningar till stamtänkandes koder, även om vi enbart i yttersta undantagsfall kan härleda mord till stam eller grupp solidaritet. Vi går med i ett parti eller organisation och tvingas till solidaritet med idéer som kanske inte alltid motsvarar våra värdegrunder. Människor som är präglade av oresonligt stamtänkande däremot kan inte och får inte agera i konflikt med stammens koder. Men, vi måste vara ytterst vaksamma inför vem som leder oss. Historien visar att karismatiska och retoriskt begåvade personer ofta agerar i eget intresse.

Därför måste vi höja oss över detta primitiva tänkande och se helheten och ansvaret i alla våra handlingar. Klimatförändringen är en sådan. Solidaritet med de svaga och mindre bemedlade en annan. Integration en tredje.

Den nakna sanningen är att Sverige de senaste decennierna förlorat sin särställning som solidariskt samhälle med dom som inte har. Klyftorna ökar i samhället och spänningen mellan etniska grupper når skrämmande nivåer.

Hat förgör allt och alla

Ingen är född att hata. Hat är produkt av ideologibaserad uppvigling, idag framför allt identifierbart bland islamistiska organisationer, som säger sig stå för rätt tolkning av koranen och propagerar för det slutna samhällets gudomliga diktatur.

För 80 år sedan var det nazistisk uppvigling som möjliggjorde ohyggliga folkmord.

Hatets ideologier måste neutraliseras med det sekulära samhällets alla medel. Demaskera vidskepliga gudomliga dekret om rätt att förtrycka, uppvigla och mörda. Demokratiska och humanistiska ideal är annars i fara då det visat sig vara lätta att hyvla bort om dess förespråkare känner sig hotade.

Intolerans måste bekämpas med tolerans och de intoleranta måste förstå att tolerans är grundbult i vårt samhälle. Om de intoleranta (islamister, nazister, fascister, kommunister, antisemiter, judehatare, islamofober osv.) är oförmögna att nå insikt om detta eller förbjuds att omfamna denna idé, ska vederbörande skolas i demokrati, humanism, lagverk och sekulära vardagskoder.

Segregation och utanförskap har pågått under lång tid och vi måste nu gemensamt återställa förtroendet för de folkvalda och mellan Sveriges olika etniska grupper. Från förskola, genom den obligatoriska skolan, yrkesskola, gymnasium och alla nyanlända ska deltaga i utbildning- och information om vilka krav det svenska samhället ställer på alla som som lever i Sveriges öppna, sekulära, demokratiska och humanistiska samhälle.

Redan för 12 år sedan då jag återvände till Sverige efter en längre tids boende i Mellerstaöstern noterade jag en förvånansvärd aningslöshet och naivitet inför de nya etniska grupper som började söka sin tillflykt till Sverige. Jag skrev därför till berörda kommunala och rikstäckande myndigheter och erbjöd ett integrationsprogram som byggde på kunskapsinhämtning och utbildning/information. Jag fick på papperet många positiva gensvar från många av riksdagens ledamöter, men tyvärr stannade det på pappret. Nu 12 år senare har verkligheten hunnit ikapp mina värsta farhågor.

Vi måste visa varandra ömsesidig respekt men också tveklöst kräva kärleksfull motprestation. Alla svenska invånare måste erkänna vårt samhällssystems suveränitet över tillbedjare och anhängare av slutna och odemokratiska ideologier som bygger murar, skapar misstroende och fiendeskap mellan människor. Dessa ideologier har ingen plats i det svenska samhället och dess anhängare och tillbedjare måste beredas tillfälle till omskolning.

Denna kärleksförklaring till alla Sveriges invånare bygger på viljan att vi alla tillsammans bygger framtidens Sverige där alla efter bästa förmåga hjälper till att riva murar mellan etniska grupper och aktivt verkar för fredlig samexistens med inriktning att ge alla invånare oavsett kön, etnicitet och ålder ett respektfull, värdigt och innehållsrikt liv baserat på demokratisk humanism, god sjukvård och omsorg, jämlikhet, framtidstro, rättvisa, energiklokt och vårdande av vår miljö så att kommande generationer ska kunna andas frisk luft, äta hälsosam kost, dricka rent vatten och bada i friskt vatten.

Det är nu viktigare än någonsin. Mänskligheten står inför en apokalyptisk katastrof och alarmerande forskarrön om jordens klimatförändring kräver att vi måste agera nu och tillsammans.
numen kärleksparti vill engagera de bästa hjärnorna oavsett tidigare partilojalitet att leda Sverige in i framtiden. Vill du vara med? Fyll då i stödformuläret och ta ett aktivt steg för att rädda vår jord för våra barn, barnbarn och kommande generationer.

MonotheismFaran med gudsdyrkan

Västvärldens sekulära samhällen har under mer än ett decennium utsatts för svåra prövningar från extremt gudsdyrkande rörelser. Fanatiska terrorgrupper har med stöd i kanoniserade gudomliga dekret vuxit upp i snart sagt alla delar av världen. Nästan uteslutande har det handlat om islamistiska organisationer som politiserat islams urkunder.

ShariaVsDemokratiTill skillnad från kristendom åtföljs islam av ett lagsystem “sharia” vars regelverk utgör fundament för troende muslimers världsbild. Utan sharia, inget muslimskt samhälle. Sharia, liksom judendomens lagsystem “halacha” är oförenliga med demokrati, och västvärldens sekulära befolkningar har stora problem med att förstå hur troende fanatiskt kan följa gudomens diktaturdekret, alltmedan västvärlden under mer än 250 år framgångsrikt drivit en frigörelseprocess mot kyrkans makt.

Konflikten mellan sekulära och troende bygger på en inbyggd mekanism av intolerans i monoteismen (judendom, kristendom, islam) vilket medför polarisering mellan olika religioner, etniska grupper och mellan monoteism och övriga världen.

Naram-Suen
Naram-Suen segerstod i Louvre museum, Paris

Monoteismen har en mycket lång historia och fröet såddes redan för 4.200 år sedan då Naram-Suen utropade sig till gud. Han utnyttjade idén om gudsliknande överhöghet i himlen för att stärka sin position och kontrollera massorna på jorden. Hans brott med dittills gällande månggudadyrkan med både manliga och kvinnliga gudar, skulle senare leda fram till idén om en allsmäktig Gud (monoteism = tron på en Gud). Naram-Suen löste även den ständiga konflikten i de sumeriska och akkadiska samhällena om vem bland gudarna som var den högsta, det vill säga den som förvaltade den universella kreativa energi “me”. Tolerans mot oliktänkande byttes mot intolerans och manlig könsmakt förpassade kvinnor från det offentliga rummet.

Enheduana
Enheduana, översteprästinna i månguden Nanas tempel, dotter till Sargon den store, poet (c:a 2300 f.kr.). Detalj av alabaster disk funnen i Ur 1927.

Något som hans egen farmor, Översteprästinnan Enheduana tidigare varnat för “När det feminina förlöjligas, stängs dörrarna till djupen och männen blir fångna i ofruktsamma idéer, robotisk existens och utifrån ofantlig tomhet och intetsägande existens, startar krig som är fullständigt meningslösa därför att de inte förstår alltings sammanhang” (en av flera översättningar).

Tusen år senare föddes enligt traditionen monoteismen genom Guds löfte till Abraham om att han skulle bli fader till många folk och israeliterna som utvald grupp fick i uppdrag att sprida den nya förkunnelsen.

Monoteismen mottogs uppenbarligen i början som en bra idé, eftersom den anammades av mångudadyrkare. Men idéen skulle senare bevisas vara katastrofal eftersom den mänskliga hjärnans evolutionära konstitution invänder mot idén att endast en uppfattning kan vara den rätta. Anti-judendom, kristendom, islam och antisemitism, för att nämna några följdverkningar, föddes från djupet av avund, vidskepelse och missförstånd.

Monoteismen var således redan från början ett misslyckande och skulle senare visa sig vara farlig, ja till och med livsfarlig för människor med avvikande åsikter.

Ända sedan dess födelse har monoteismen befrämjat blint troende och kvinnoförtryck och betraktar alla icke-troende som otrogna. Judar dödar (om än i ringa omfattning) de som inte uppfyller den “judiska” monoteismen. Kristna dödar kristna, judar och muslimer. Muslimer dödar muslimer, judar och kristna etc. Allt enligt kanoniserade dekret i bibeln och i koranen samt haditherna:

“Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden” (Koran2:191).
”Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Allah” (Koran2:193).

I två av Haditherna (176 och 177) uppmanas muslimer att döda judar:

”du [rättrogen muslim] ska kämpa mot judarna och du ska döda dem, ända tills även en sten säger: kom hit, muslim, det finns en jude som gömmer sig bakom mig; döda honom” (enligt Ibn Umar).

Koranen 4: 34 om kvinnor:

”MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]”

Upphovet till dessa dekret finns i Bibeln, vilket erkänns i Koranen 12: 111:

Detta är inte en påhittad Hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter [Bibeln], tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd för de som tror [på monoteismen]”.

Uppvigling till mord på otrogna finns både i Gamla som Nya testamentet:

”27. Och han sade till dem: ”Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en binder sitt svärd vid sin länd. Gå så igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, Och dräp vem ni finner, vore det också broder eller vän eller frände.
28. Och Levi barn gjorde såsom Mose hade sagt; och på den dagen föll av folket omkring tre tusen män.
29. Och Mose sade: ”Eftersom ni nu har stått emot era egna söner och bröder, må ni i dag ta handfyllning till HERRENS tjänst, för att välsignelse i dag må komma över er i” (2Mos:32:27-29).

Men, frågar sig säkert en och annan person, vad står det i kristendomens urkund, Nya testamentet, om otrogna? I Matteus 10:34-36 läser vi:

34 ”I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd”.
35 ”Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att ’sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder”,
36 ”och envar får sitt eget husfolk till fiender”.

Bibeln om kvinnors position:

… Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.” (Första Moseboken 3: 16)

Mughal impeiet
Muslimska Mogul imperiet omfattade nästan hela moderna Indien och upprättades efter ett folkmord på hinduer som saknar motstycke i världshistorien.

I religionens namn har troende i fruktansvärd omfattning slaktat otrogna. Enligt den amerikanske författaren, historikern och filosofen William James Durant var islams erövring av Indien mellan 1000-1500 e.kr. förmodligen den blodigaste med, enligt den belgiske orientalisten och indologen Koenraad Elst, närmare 80 miljoner hinduer mördade och 30-åriga kriget mellan katoliker och protestanter på 1600-talet, med mellan 3-11.5 miljoner dödade, beroende på källa, den näst blodigaste.

Västvärlden har sedan den humanistiska demokratins födelse, det vill säga från rätten att rösta oavsett kön, ras, social status, utbildningsnivå, eller förmögenhet, lagstadgat fria val som i Finland 1906 då allmän rösträtt infördes. Demokratiindex visar dock att av världens alla länder är endast 24 av 167 länder fullvärdiga demokratier. Toppar gör de nordiska länderna (Norge 9,93 och Sverige 9,73). Israel är på en 36: e plats som en bristfällig demokrati med 7,63. På 49: e plats kommer första muslimska land (Indonesien 6.95) med en bristfällig demokrati. En överväldigande majoritet av muslimska länder (i allt 23) är dock indexerade som auktoritära regimer med Iran, Saudiarabien och Syrien under 2,0.

En stor del av den islamska världen har inte beviljats frihet och demokrati. Varför?

Det finns naturligtvis många orsaker; den kristna världens imperialism, kolonialism och grymheter mot, och i muslimskt styrda länder, men framför allt avsaknaden av en motsvarande västvärldens upplysning i muslimska länder.

Franske filosofen Bernard-Henri Lévy namngav nyligen 1900-talets upplysta muslimer: afghanske ledare Massoud (1953-2001), bosniske president Izetbegovic (1925-2003), Bangladesh Mujibur Rahman (1920-1975 ), kurdiska nationalister och sultanen av Marocko (1909-1961). Men, att jämföra dessa politiker och krigsherrar med upplysningens personligheter är att förringa filosofiska giganter som Hegel. Hume, Kant, Kierkegaard, Montesquieu, Nietzsche, Oken, Rousseau, Schopenhauer och Voltaire.

Så varför har inte upplysningens idéer slagit rot i hela världen? Varför vänder sig människor mot sekulära idéer och istället öppet förespråkar gudomens diktatur?

Återigen, det finns många skäl. En av de främsta orsakerna, tror jag, är framväxten av puritansk islamism och den evolutionära mekanism för hur människor reagerar på hot. Ju större hot, desto kraftigare gensvar, vilka undergräver moderata krafter. Individer, etniska grupper och nationers befolkningar kan på så sätt förvandlas till marionetter under härskares och religiösa organisationers egenintressen. Inhamrande av “gudomliga sanningar” kan få vanliga människor att tro på nästan vad som helst.

GandhiWhenIMotgiftet är fri information. En viktig källa är Internet, som om information får spridas ocensurerad, kan ge alternativa idéer till massorna. Men, och här är en stor stöttesten, det krävs röster med inflytande, kunskap, retoriska gåvor och personlighet, som Mahatma Gandi när han sa “Då jag tvivlar, minns jag att genom historien sanningen och kärlekens vägar alltid har vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid kan de verka oövervinnliga, men i slutändan faller de alla. Tänk på det – alltid “.

HubertReevesÅ andra sidan har Hubert Reeves sagt “Människan är den mest galna skapelse. Han dyrkar en osynlig Gud men förstör en synlig natur. Ovetande om att denna natur han förstör är den Gud han dyrkar”.
Detta gäller uppenbarligen inte bara människor av monoteistisk tro, utan gäller Homo sapiens i allmänhet. Människan kan därför knappast vara den visa skapelse som den latinska beteckningen stipulerar, utan snarare den dumma eller Homo stultus.

Hur skulle världen ha sett ut om den normativa idén varit tolerans och polyteistiska idéer? Om monoteismen aldrig skulle ha blivit född. Om västvärldens värden i stället hade baserats på godkännande av motstridiga idéer och ideologier? Om skydd av de svaga, mindre begåvade, fattiga och föräldralösa hade fortsatt vara grundvärden ända sedan kung Urukaginas lag för 4300 år sedan och fram till nutid?

Religion är enligt min mening uttryck för det mänskliga begäret efter makt och sexuell kontroll. Religiöst beslöjade idéer kommer sannolikt att öka som en följd av polarisationen i det pågående monoteistiska inbördeskriget, men det betyder inte att någon gång i framtiden, folk kommer verkligen förstå praktiserande religioners absurda kontrollmekanism och i stället söka förstå den svårförståeliga förklaring av skeenden som människans begränsade hjärnkonstitution inte kan förklara och allra minst lättfattat förstå. Något som härskareliten alltsedan civilisationens början utnyttjat för egen eller sektens vinnings skull.

Min slutsats om monoteismen är att den endast är möjlig i en värld som befolkas av människor som vet men inte förstår det viktigaste i livet, nämligen ödmjukhet inför gåvan av att ha blivit född i en värld där vi alla är beroende av varandra, och därmed måste agera i kärlek och respekt för varandra. Människan har inget generiskt svar på frågan om livets mening. Första Moseboken beskriver meningen med livet med att föröka och uppfylla jorden. Marx såg proletariatets diktatur som en mening, medan Daesh se Wahhabismen som mening. Upplysningsfilosoferna såg den humanistiska demokratis som mening. Biologer anser att överlevnad och fortplantning är meningen med livet. Personligen tror jag att meningen med livet ska defienieras annorlunda. Meningen med livet är livet. Livet är en gåva och gåvor bör hedras och tas om hand på bästa sätt. Därför bryter man mot idén om livet om man underkastar sig monoteismen.

Mono avses här en enda röst / övertygelse som inte har någon plats för motstridiga idéer. Således kunde vi läsa i media för en tid sedan att Irans Khamenei tror att han har den allsmäktiges godkännande att hota med “gudomlig hämnd” mot saudierna för att ha dödat en shiitisk präst (2016-01-04). Han till och med hotar med att förinta Israel (2015-09-05). Det Israel som utgör fundament för hans islam. Utan judendom, ingen islam. Shiiten Khamenei allierar sig också med massmördaren Assad i Syrien i blodig kamp mot Daesh´s sunni ideologi, om vilken Tony Blair Faith Foundation säger “Vi kan inte bomba en ideologi, men vårt krig är ideologisk.” (The Guardian 2015-12-20).

Detta ideologiska krig har en lång historia. Det började med upplysningen för 250 år sedan när visa män / kvinnor öppet började förkasta idén om att bara en åsikt är den sanna. Dessa frihetskämpar banade väg för de humanistiska demokratiska samhällen vi har turen att leva i idag. Något som vi ska värna och informera om för alla flyktingar och invandrare som kommer till vårt land undan förföljelse, förtryck och mord. Inför dem som har haft oturen att ha fötts i auktoritära samhällen och hjärntvättats med galna idéer om att en religion är bättre en annan ska vi tala klarspråk. Religiös övertygelse är det privatas domän och har intet att hämta i vårt humanistiska demokratiska samhällssystem.


 

IS´ barbarism i Mosul museum februari 2015

Därför har numen – kärlekspartiet bildats

numen – kärlekspartiet har som politisk inriktning att värna samhällets kärlek, omsorg och respekt för alla medborgare och fördela från dem som har till dem som inte har.

40.000 danskar i manifestation för yttrandefrihet 16 /2

cop16feb2015

Miljoner tågade i Frankrike för yttrandefrihet och mot islamistisk terrorism 11/1

jeSuisManifest1

Miljoner människor tågade i Paris 11 januari i historiens största marsch för demokrati och frihet mot terrorim. En kraftfull manifestation för respekt för alla människor.
3.7 miljoner människor tågade i Frankrike 11 januari i historiens största marsch för yttrandefrihet och mot islamistisk terrorism. En kraftfull manifestation med deltagande av 64 statsmän och kvinnor från hela världen. Symboliken i bilden är slående. Tillsammans demonstrerar Israels premiärminister Netanyahu och Palestinas president Abbas. Han tar sig för huvudet och funderar kanske över varför världen så kraftfullt fördömmer det islamistiska terrorangreppet, när om det hänt i Israel hade hyllats som kamp mot Israel? Terrorism är terrorism oavsett var det förekommer och måste kraftfullt fördömmas. Då möjliggörs dialog och frigörs konstruktiva idéer för samexistens och ett slut på den israelisk-palestinska konflikten, som i realiteten handlar om olika tolkning av den gudomliga diktaturen – monoteism.

John Lennons “Imagine” här i tolkning av Pentatonix säger (nästan) allt


Franske premiärministern Manuel Valls om farorna som hotar Europa

Vår vackra planet kräver vår gemensamma omvårdnad

 

Trots goda idéer och förändringar allt ifrån Renässansen, Upplysningen till lagstadgat skydd för samhällets svaga och utsatta och FN´s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter, lever vi fortfarande i orättvisa samhällen.

Skillnaden till och med ökar mellan de som har och de som inte har. Etablerade partier bekämpar varandra istället för att värna alla medborgares bästa.

Rosetta missionMänniskan uppnår fantastiska vetenskapliga prestationer men är samtidigt offer för grundmurad vidskeplighet. Den lyckade landsättningen av Philae sonden 12 november 2014 på en komet 500 miljoner kilometer från Jorden  (bild) är en enastående bedrift för mänskligheten. Vetenskapsmän från 21 länder har samarbetat för att göra det på papperet omöjliga. Rosetta projektet visar på det bästa hos mänskligheten. Men under de tio år som rymdsonden varit på väg har miljoner människor mördats av vidskepligt förblindade människor som i religioners/ideologiers namn dödar oliktänkande.

Sverige är ett fantastiskt land med enorma möjligheter, men folkhemmet är på upplösning. Tongivande politiker har tappat inriktning och även börjat tumma på grundläggande demokratiska värderingar. Nyfascister börjar resa sig ur brunsvart smörja av främlingshat och 800.000 svenskar lägger i protest mot politisk korrekthet sina röster på Sverigedemokraterna. Det politiska etablissemanget väljer då att utestänga dessa människor istället för att försöka förstå deras alienering. Dylikt agerande gagnar enbart SD och ökar polarisering och känsla av utanförskap hos de svenskar som för bara några år sedan utgjorde del av den socialdemokratiska såväl som den moderata väljarkåren. Politiker måste agera för ett inkluderande samhälle. Det är dags för ett kärleksparti som värnar kärlek, omsorg och respekt för alla medborgare och gräns för hur höga löner och bonus gratifikationer giriga medborgare kan ta ut.

Folkhemmet är något vi ska vara rädda om, men som allting annat krävs det vårdnad. Vi kan orimligen kräva av invandrare att de omedelbart ska kunna omfamna den svenska folkhemsmodellen, eller att svenskar ska kunna förstå de kulturella koder invandrare har med sig till Sverige. Det vi kan och är skydliga att göra är därför att så tidigt som möjligt försöka bryta invandrares invanda stam- och klantänkande, om det strider mot vårt samhälles demokratiska ideal och informera svenska befolkningen om vad som krävs för lyckad integrering. Detta är en stor utmaning men förutsättning för att kunna integrera människor som anländer från icke-demokratiska samhällen och neutralisera pre-diskursiv rivalitet och invandrarhat. Invandrare som anländer från teokratiska samhällen där stat och religion är sammanvävda, måste dessutom skolas i demokratisk tolerans och kärleksbudskapet om att alla människor har samma lagliga status och att vårt svenska samhälle bygger på civilt rättsväsende utan tillstymmelse till koppling med någon som helst religion. Religionstillhörighet är det privatas domän och ska inte ha någon plats i vare sig politisk beslutsprocess eller rättsväsendets utövande.

Nolltolerans

numen verkar för nolltolerans mot alla våldsideologier och våldsreligioner. Dessa diktaturhängare utnyttjar demokratiska länders “religionsfrihet” och “åsiktsfrihet” för att sprida hat mot oliktänkande och har ingen plats i vårt samhälle och på våra gator. Som första steg vill numen införa demokratilära i alla svenska skolor och förskolor och uppmuntra till kvällskurser för myndiga medborgare. Nyanlända invandrare ska genomgå grundläggande demokratisk skolning om de fri- och rättigheter och demokratiska beslutsprocessor som utgör grund för vårt samhälles styrelseskick. Invandringens omfattning ska bestämmas enligt gränsöverskridande beslut där riksdagens majoritet ska bestämma nivån. Invandringen ska vara proportionerlig med Sveriges utlandsbistånd och harmoniera med övriga europeiska länders invandringskvoter.

Den Gyllene Regeln

numens kärleksbudskap grundar sig på den gyllene regeln “behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Denna grundfilosofi och etiska princip återfinns inom de flesta av världens religioner och är därför utmärkt som fundament för alla medborgare.

Kärleksbudskapet ska manifesteras i alla samhällsorgan och utgöra grund för familjevård, barnavård, ungdomsvård, sjukvård, kriminalvård och äldrevård.

numen vill också införa kärlekslära i våra skolor och förskolor. Vi måste börja förstå vår ansvarsfyllda roll som samhälls- och världsmedborgare. Kärlek/sexualitet är tillsammans med törst och hunger vår mest grundläggande drivkraft och genom att visa kärlek till oss själva, vår partner, familj, samhälle, land och värld, kan vi bygga ett samhälle där medborgare delar kärleken och godhetens frukter. Om vi börjar med att inför varje åtgärd fråga oss själva “behandlar jag nu andra som jag själv vill bli behandlad?” kommer vår partner glädjas, våra barn och ungdomar utvecklas harmoniskt med självtillit och säkerhet, våra sjuka få bästa tänkbara vård, kriminellt belastade få långsiktig rehabilitering och förståelse för kriminalitetens uppkomst och slutligen våra äldre få bästa möjliga personliga omsorg, näringsriktig mat och meningsfulla aktiviteter.

I menyn finns länkar till sidor med kommentarmöjlighet där numen ber dig om konkreta idéer för att i demokratisk anda föra fram förslag på hur vi tillsammans kan skapa ett rättvisare samhälle.

numen kommer efter hand sammanställa förslagen i punkter och de som får flest “like”- röster prioriteras i kommande partiprogram.

numen behöver din hjälp med att kunna registrera partiet och ber dig därför om du stödjer numen – kärlekspartiet fylla i ett formulär för registrering hos Valmyndigheten här. Skanna därefter in formuläret och e-posta till richard[at}numen.com.
Välkommen med din röst!
numen – kärlekspartiet
Images on this blog are copyright to their respective owners. If there is an image appearing on this blog that belongs to you and you do not wish for it to appear on this site, please E-mail with a link to said image and it will be promptly removed.

Comments

Leave a Reply