UNESCOS’s falsification

jerusalem_enNow the world has evidence of what kind of people and attitudes are governing the Muslim dominant players within the UN body UNESCO. In a startling second resolution UNESCO voted on Wednesday for an amendment that deprives not only Jews but also Christians the right to Jerusalem’s holiest site – the Temple Mount – where Judaism’s first temple stood 1000 years before Islam was born and where Jesus preached in the Second Temple, which was destroyed by Romans 70 AD, 600 years before Islam was created by the prophet Muhammed.

The world must now vigorously combat the subversive Muslim forces who deny the historical, archaeological and religious undeniable truths. The Temple Mount belongs to the founder of Monotheism – The Israelites. Islam’s holy book the Qur´an does not even mention Jerusalem, which in contrast the Jewish holy book Torah does 669 times, and Jerusalem is mentioned in 66 verses in the New Testament.

According to diplomatic sources, the resolution was supported by Lebanon, Cuba, Kuwait, Tunisia, Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Indonesia, Vietnam and Angola. Abstained did Poland, Portugal, Croatia, Finland, South Korea, Burkina Faso, Peru and Zimbabwe. Only Tanzania and the Philippines voted against.

Sweden attended the first vote but ABSTAINED!!! from voting against the resolution. Is it a world of history deniers, we have to expect from the ministers of the present Socialdemocratic coalition government? The government has violated constitutionally protected democratic rights by not requiring the Swedish UNESCO delegation consisting of Annika Markovic, Ulrika Ferenius, Malin Nilsson Doria, Frida Gustafsson and Per Magnusson to forcefully act against UNESCO´s falsity (which UNESCO s own President Irina Bokova strongly did).

It must be some damn order! It has gone too far with fawning forces of undemocratic regimes and its collaborators in Sweden. Demand new election! Vote for a government and parliament that protects Sweden’s democratic and humanistic society and core values.

UNESCOS´s falsarium

jerusalem_seNu har världen fått kvitto på vad för slags människor och attityder som står bakom Islams dominerande aktörer inom FN organet UNESCO. I en häpnadsväckande andra resolution röstade UNESCO på onsdagen för en lydelse som fråntar inte bara judar utan även kristna rätten till Jerusalems heligaste plats – Tempelberget – där judendomens första tempel stod 1000 år innan Islam föddes och där Jesus predikade i det andra templet, som förstördes av romarna 70 e.kr.

Nu måste världen kraftfullt bekämpa subversiva muslimska krafter som förnekar historiska, arkeologiska och religiösa odispytbara sanningar. Tempelberget tillhör monoteismens grundare – judendomens israeliter. Islams heliga skrift koranen nämner inte ens Jerusalem, vilket däremot judarnas heliga skrift torah gör, hela 669 gånger och i 66 verser i Nya testamentet.

Enligt diplomatiska källor stöddes resolutionen av Libanon, Kuba, Kuwait, Tunisien, Turkiet, Azerbajdzjan, Kazakstan, Indonesien, Vietnam och Angola. Avstod att rösta gjorde Polen, Portugal, Kroatien, Finland, Sydkorea, Burkina Faso, Peru och Zimbabwe. Bara Tanzania och Filippinerna röstade mot.

I den första omröstningen deltog även Sverige som AVSTOD!!! från att rösta mot resolutionen. Är det en värld av historieförnekare vi har att vänta med S-Mp-regeringen vid makten? Regeringen har brutit mot grundlagsskyddade demokratiska fri- och rättigheter genom att inte ha krävt av den svenska UNESCO´s delegationen bestående av Annika Markovic, Ulrika Ferenius, Malin Nilsson Doria, Frida Gustafsson och Per Magnusson att kraftfullt agera mot UNESCO´s falsarier (som UNESCO´s egen ordförande Irina Bokova kraftfullt fördömt).

Nån djävla ordning måste det vara! Det har gått för långt med fjäskandet för odemokratiska regimer och dess medlöpare i Sverige. Kräv nyval! Rösta för en regering och riksdagsmän/kvinnor som värnar Sveriges demokratiska och humanistiska samhällssystem.

Statsminister Löfven och diktaturen Saudiarabien

Statsminister Löfven och diktaturen Saudiarabien

lofven expressenStatsminister Löfven fegar inför att kalla Saudiarabien för diktatur. Enligt ”Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2013” är Saudiarabien världens värsta förtryckarregim och får lägsta möjliga bottenbetyg -10, medan Sverige får toppbetyget 10. I Saudiarabien har mutawiyin (religiös polis) befogenhet att ingripa överallt i samhället där de upptäcker att saudier inte följer renlärig islam. Så långt från svensk demokratisk humanism man överhuvudtaget kan komma. Bra av Birgitta Ohlsson att KU-anmäla Löfven.

Palme 1975I den S-märkta retorikens agitationshistoria framstår Olof Palmes tal den 19 april 1975 mot kommunistregimen i Tjeckoslovakien som ett ledljus för framtida utspel. Men “diktaturens kreatur” som Palme kallade kommunistregimen var lättsålt då det inte kostade något att angripa Husáks förtryckarregim.

41 år senare värjer sig Löfven för att ens kalla Saudiarabien för diktatur, trots att den wahhibistiska islamska läran är mångfalt värre än den tjeckiska förtryckarregimen var. Orsaken är istället att Saudiarabiens står för en stor del av Sveriges nettoexport och att Sverige med hjälp av bland annat Saudiarabien fått plats i FNs säkerhetsråd fr o m 2017. Sveriges utrikesminister Margot Wallström såg också till att jämna vägen genom erkännande av Palestina. Som tack blev hon inbjuden och hedersgäst vid Arabförbundets möte i Kairo den 9 mars 2015. Men Wallströms tal blev stoppat och det måste ha varit pinsamt att plötsligt bli utfrusen och icke önskvärd. Taktiken att blidka den wahhibistiska gudomliga diktaturen Saudiarabien med att erkänna Palestina, för att få plats i FNs säkerhetsråd, vägde uppenbarligen tunt, då Wallström hade fräckheten att våga anspela på Saudiarabiens allt annat än demokratiska samhällssystem.

Det verkar som om nuvarande regering och alla tidigare regeringar varit utomordentligt dåligt pålästa om vad Saudiarabien representerar.

Varken Löfven eller Wallström verkar ha förstått att Saudiarabiens 250-åriga kungadiktatur inte tolererar kritik och istället gör de omedvetet drängtjänst åt världens värsta förtryckarregim som ser som sitt religiösa uppdrag och absoluta mål att (sunni) islamisera hela världen.

Hur tänker Wallström, Löfven och regeringen agera för att så inte sker? Fjäska mer i FNs säkerhetsråd eller tala klarspråk? Klarspråk kommer dock obönhörligen leda till avbrutna affärsförbindelser och mångmiljardförluster för svenskt näringsliv.

Löfven och Wallström sätter uppenbarligen en prislapp på i runda slängar 11 miljarder på våra frihetsideal. Några “diktaturens kreatur” ser de inte trots att saudiarabier dväljs i religiöst bottenlöst träsk. Löfven och Wallström urholkar genom sina agerande våra demokratiska och humanistiska ideal. Koder som Saudiarabiens härskarelit inte har ett dugg intresse av och enbart ser som uttryck för svaghet.