Inga nazister, fascister eller islamister på våra gator

Inga nazister, fascister eller islamister på våra gator

Nazister har ingen plats på våra gator. Inte heller fascister. Inte heller islamister!
Sverige måste följa FN-konventionen mot rasism som Sverige undertecknade 1969.
Svenskarnas parti skriver i sitt idé-program

“endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare”.

Hamas svenska representanter och flaggor ska inte heller få tillstånd att synas på våra gator. Så inte heller IS, Hizbollah, Al-qaida, Islamiska jihad, Boko-haram och Taliban terrorstämplade organisationer. Dessa grundar sig på rasistisk och barbarisk tolkning av Koranen om att icke-muslimer och otrogna muslimer ska mördas.

“Och kämpa mot dem till dess allt fitna [otrohet/misstroende] upphör och all dyrkan kan ägnas Allah. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare]” [Koran 2:193].

“DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga” [Koran 47:4].

Gudsbegreppet – definition

Gudsbegreppet – definition

Omkring 88% av världens befolkning är troende. Inom monoteismen innebär det tro på en övernaturlig omnipotent kraft som ingen människa varken sett eller hört, men vars ord är vägledande för varje människas vardag. Detta fenomen har utgjort mitt stora intresse under lång tid och jag har sökt långt bak i människans historia, för att söka kunskap om detta behov alltid funnits och om det artikulerats på samma sätt.

Jag har kommit till slutsatsen att människor, för att kunna förstå det hon faktiskt inte kan förstå, skapar gud(ar) i vars väsen allt som människan inte förmås att förstå, överlåts att förstås. En flykt till trons domäner, där logik och förnuft beslöjas av “gudomliga sanningar” som inte får eller kan ifrågasättas.

Människan är den enda varelse som grubblat över sin existens till den grad att hon har konstruerat en högre kraft av vetande, som sig själv ovetande, inte kan förstå vad ovetandets vetande vet om det ovetande som vetandet skapat.

Denna uppenbara rundgång i människans tankevärld har format världens samhällen sedan de första civilisationerna konstituerades för runt 6.000 år sedan på sandslätterna mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak.

Upplysningen föddes för 250 år sedan och var ett led i människors frigörelse. Idéer om mänskliga fri- och rättigheter och jämlikhet banade väg för västvärldens fenomenala utveckling inom politik, ekonomi och med socialt ansvarstagande.

I den i våra dagar i framför allt västvärlden pågående post-patriarkala processen är fokus inställt på kritiskt tänkande och konstruktiva, reflekterande diskussioner kring värdegrundens kärna och livsnerv. Diskussioner som i sin tur aktualiserar andra begrepp och teorier vars empiri stärker den demokratiska statens värdegrund och som på sikt kommer detronisera patriarkatets regim.

I de oroshärdar som idag plågar jordens befolkning är denna process enbart i sin linda och i de länder där konformistiska hegemonier härskar med hjälp av enormt kapital – som oljerika stater i Västasien – har upplysningens ljus ännu inte nått gryningshorisonten. Undantaget möjligtvis de stater som upplevt den arabiska våren. Såvida inte medborgarropen på demokrati överröstas av fundamentalisters krav på återgång till religiös konformism, såsom den definierades då islamska urkunder kanoniserades för mer än 1000 år sedan.

Förhoppningsvis innebär den arabiska våren ändå att reformationen även når Islam, så som skett inom Judendom och Kristendom. Fram till dess kommer väst dock gå i otakt med Västasiens hegemonier av vidskepligt grundade teokratier.

Gudsbegreppet är en mänsklig konstruktion som historiskt har använts och i nutid används för att härska och kontrollera massorna.

Men gudsbegreppet kan även ses som en förenkling av universums komplexa överbyggnad. Nämligen att livet bygger på en idé, vars dimension vi människor inte kan förstå. Men blotta känslan av att en sådan kraft existerar, manar människan till konstruktion av regelverk för att blidka kraften. Så har människan konstruerat gud(ar) sedan urminnes tider. Och även sedan urminnes tider har dylika regelverk använts av elitförsamlingar för att egensinnigt härska och kontrollera andra människor. I dagens värld representerad av vidskepligt baserade sharia-lagar, vars motsats är förnuftsbaserad demokrati. Fanatisk gudstro borde vara på utdöende och det vi nu upplever i Västasien är kanske dess dödsryckningar?

Den ultima frågan är om vi människor är lojala mot demokratiska beslutsprocesser eller mot härskardoktriner?

Obama har fel om IS

Obama har fel om IS

I ett TV-sänt tal efter mordet på den amerikanske journalisten James Foley hävdade Obama:

“Islamiska Staten talar inte i någon religions namn. Deras offer äv överväldigande muslimer – och ingen tro lär människor att slakta oskyldiga. Ingen rättrådig Gud skulle försvara vad de gjorde igår och dagligen gör.” (Rapport 20/8 19.30).

Den amerikanske president blottar genom detta uttalande grov okunnighet om begreppet Gud och vad skrifterna kräver av tillbedjande människor. Islamiska Statens medlöpare följer i själva verket enbart ord-för-ord Koranen. Något som för övrigt även bokstavstrogna judar och kristna måste rätta sig efter (eftersom de tillbedjer samma monoteistiska Yahweh/Gud/Allah).

I Andra Moseboken 32:27-29 läser vi:

Och han sade till dem: »Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gån så igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, Och dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände. Och Levi barn gjorde såsom Mose hade sagt; och på den dagen föllo av folket vid pass tre tusen män. Och Mose sade: »Eftersom I nu haven stått emot edra egna söner och bröder, mån I i dag taga handfyllning till HERRENS tjänst, för att välsignelse i dag må komma över eder.»

I Koranens omskrivning (2:191) blir det:

Ni får döda dem som för krig emot er, och ni får driva ut dem eftersom de drivit ut er. Förtryck/misstroende/otrohet [fitna – Koranens ord] är värre än mord.

Barak Obamas muslimska bakgrund och uppväxt i (fredligare) muslimska Indonesien har otvetydigt färgat hans världsbild. På samma sätt som alla andra ungdomars världsbild färgas av omgivande kultur och vardagskoder. Obama förstår tydligen lika lite som många andra i västvärlden var Islamiska Statens barbarism kommer ifrån.

Skillnaden mellan Islam och Judendom/Kristendom är att de senare sedan Renässansen men framför allt sedan Upplysningen distanserat sig från dylika inhumana och barbariska uppmaningar. Tyvärr har den muslimska världen inte genomgått samma process; framför allt beroende på grundmurat misstroende mot västvärldens koloniala och imperialistiska historiska förtryckarregimer. För Islamiska Statens religiösa krigare är detta påbuds efterlevnad det enda rätta, liksom det för övrigt är för alla andra fundamentalistiska muslimska terrorgrupper, typ Hamas och Hizbollah (båda av EU definierade som terrororganisationer; Hamas 2003-09-11 och Hizbollah 2013-07-22).

En väg upp ur detta religiösa träsk vore att avkräva lojalitetsförklaring till det demokratiska samhällets beslutsprocesser och avståndstagande från Sharia-lagar vilka är motsatsen till demokrati (enligt fundamentalisterna själva).

Koranen ger stöd

Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

Enligt Koranen  favoriserar  Allah ”Israels barn” och måste också göra det eftersom Islam och Koranen grundar sig på den monoteistiska moderreligionen Judendom.

Rörelser som Hamas, ISIS, Al-Qaida och Hizbollah har inget som helst stöd i Koranen för sina angrepp på Israels barn.

Intressant är dock att Koranen gör skillnad på Israels barn och judar. Koranen framställer dem som två olika folk, vilket ger utrymme för anklagelsen mot judar om att vara ”fitna” (otrogna/misstroende).

En elegant lösning för Islams imamer (präster) som vill befrämja fredlig samexistens vore att istället välja beteckningen israeler och inte judar på det folk som bor i Israel (Israels barn). Då bryter man inte mot Koranens påbud mot de otrogna (judar, kristna och andra icke-muslimer).

Israel skulle för att underlätta processen kunna ändra israeliska konstitutionens lydelse till att Israel är hemland för Israels barn, det vill säga de många olika folk som idag bor i Israel och är israeliska medborgare; judar (6.1 miljon), muslimer (1.7 miljon), kristna (161.000), druser (130.000) osv från Marocko, Irak, Jemen, Iran, Algeriet, Tunisien, övriga Asien, Turkiet, Libyen, Egypten, övriga Asien, Indien, Pakistan, Sydamerika, övriga Afrika, Beta Israel (Etiopien), Sovjetunionen (tidigare), Polen, Rumänien, övriga Europa, Nordamerika (inklusive 4.000 African American Black Hebrews), Tyskland, Österrike, Bulgarien, Grekland, Sydamerika (huvudsakligen Argentina), Ungern, Tjeckoslovakien, Sydafrika.

Nästan all världens olika folk finns representerade i dagens Israel och det verkar nästan som om Bibelns profetia är på väg att uppfyllas om att alla Israels barn åter ska samlas i Israel.

Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg… [Hes. 37:21-22].

Låt också var och en av israelerna svära trohetsed till Israel i Yahweh/Guds/Allahs namn.

Det kvarstående problemet med Koranens syn på otrogna kan förmodligen lösas med att andra försonliga Korancitat får företräde och entydigt muslimskt påbud om att alla människor har rätt att välja religionstillhörighet.

Genom insiktsfullt agerande skulle fredens mantel på detta sätt kunna lägga sig över stridande hjärnor och civilbefolkningen på alla sidor skulle få möjlighet att leva ett liv i värdighet och respekt.